Algemene voorwaarden

Overeenkomst betreffende het gebruik van JobsinMarokko.nl. Deze versie is geldig sinds 14 Mei 2016.

Deze overeenkomst regelt het gebruik van deze website en van de inhoud, informatie en diensten die door de website verstrekt worden. Zij ontslaat JobsinMarokko.nl en andere betrokkenen geheel of gedeeltelijk van alle aansprakelijkheid en bevat andere belangrijke bepalingen waarvan u kennis dient te nemen.

Telkens wanneer u de website gebruikt, is de overeenkomst in de vorm die op dat ogenblik in gebruik is van toepassing. Daaruit volgt dat u de datum van de overeenkomst (die bovenaan de overeenkomst staat) dient te controleren telkens wanneer u de website gebruikt en kennis dient te nemen van de wijzigingen die zich voordeden sinds de laatste versie.

Deze overeenkomst omvat de volgende bepalingen:

  1. uw aanvaarding van deze overeenkomst;
  2. geldigheid van deze overeenkomst;
  3. wijzigingen aan deze overeenkomst;
  4. toelating om de website te gebruiken;

1. UW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST

Dit is een overeenkomst tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt (en in het kader van deze overeenkomst omvat “persoon” de natuurlijke personen en alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid) en JobsinMarokko.nl. Zij beheert uw gebruik van deze website en de inhoud, informatie en diensten die door deze website (gezamenlijk de “Website”) geleverd worden. Deze overeenkomst betreft ook JobsinMarokko.nl filialen, dienstverleners, leveranciers en onderaannemers, inclusief de diverse businessvormen van Manpower wereldwijd (gezamenlijk de “Filialen en Leveranciers”).

Telkens wanneer u de website gebruikt, betekent dit dat u en alle personen die u vertegenwoordigt, het eens zijn met deze overeenkomst, haar aanvaarden zonder enige restrictie of voorwaarde en dat u gebonden bent door haar bepalingen. U bevestigt daarmee tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze overeenkomst te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in de naam van alle personen die u vertegenwoordigt. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van de overeenkomst, of indien u niet gemachtigd bent om deze overeenkomst te aanvaarden of te erkennen, dan mag u de website niet gebruiken.

2. GELDIGHEID VAN DEZE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst is een aanvulling op alle geschreven overeenkomsten met JobsinMarokko.nl, de filialen en leveranciers (nu en in de toekomst), die opgesteld werden tussen u en alle personen die u vertegenwoordigd enerzijds en JobsinMarokko.nl, de filialen en leveranciers anderzijds.

Deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die u of de personen die u vertegenwoordigt, afgesloten hebben met manpower, de filialen en leveranciers (nu en in de toekomst), vormen samen de volledige overeenkomst aangaande uw toegang tot en uw gebruik van de website. Zij vervangt alle vorige (geschreven, mondelinge of andere) overeenkomsten betreffende uw toegang tot en uw gebruik van de website. Indien er een tegenstrijdigheid of conflict bestaat tussen de schikkingen in deze overeenkomst en de schikkingen in om het even welke andere overeenkomst die u of de personen die u vertegenwoordigt met JobsinMarokko.nl, de filialen of leveranciers (nu en in de toekomst) afgesloten hebben, dan regelen de schikkingen van die overeenkomst uw toegang tot en uw gebruik van de website.

3. WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST

JobsinMarokko.nl mag naar eigen goeddunken deze overeenkomst met betrekking tot uw toekomstig gebruik van de website af en toe en voor om het even welke reden veranderen, aanvullen of wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder zich te moeten verantwoorden ten opzichte van u of de personen die u vertegenwoordigt. U mag deze overeenkomst in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

4. TOELATING OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN

De website mag alleen bezocht en gebruikt worden door individuen die: (a) de volwassen leeftijd bereikten in het rechtsgebied waar zij gedomicilieerd zijn en die gemachtigd zijn om wettelijk bindende contracten af te sluiten onder toepasselijk recht; en (b) deze overeenkomst aanvaarden. Personen die de website gebruiken, moeten alle toepasselijke wetten naleven. JobsinMarokko.nl mag naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de website weigeren.

Deze overeenkomst kan zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.